Cod.: UTF-8

炮捶 /pao chui

第一趟 第二趟
  起势 /qi shi
 1. 撩手摘心捶 /liao shou zhai xin chui
 2. 转身窝心捶 /zhuan shen wo xin chui
 3. 原地三砸捶 /yuan di san za chui
 4. 马步冲天捶 /ma bu chong tian chui
 5. 五花虎抱捶 /wu hua hu bao chui
 6. 转身云顶七星 /zhuan shen yun ding qi xing
 7. 坐山单鞭 /zuo shan dan bian
 8. 五花虎抱头 /wu hua hu bao tou
 9. 上步左斜形 /shang bu zuo xie xing
 10. 勒手小束身 /le shou xiao shu shen
 11. 劈腿右斜形 /pi tui you xie xing
 12. 十字采脚 /shi zi cai jiao
 13. 转身窝心捶 /zhuan shen wo xin chui
 14. 侧步三砸捶 /ce bu san za chui
 15. 马步冲天捶 /ma bu chong tian chui
 16. 拦腰双绝手 /lan yao shuang jue shou
 17. 抬腿小提鞋 /tai tui xiao ti xie
 18. 落步右拐肘 /luo bu you guai zhou
 19. 转身双绝双分腿 /zhuan shen shuang jue shuang fen tui
 20. 起身双风贯耳 /qi shen shuang feng guan er
 21. 劈腿右斜形 /pi tui you xie xing
 22. 撩手迎面捶 /liao shou yin mian chui
 23. 转身云顶七星 /zhuan shen yun ding qi xing
 24. 坐山单鞭 /zuo shan dan bian
 25. 五花坐山架 /wu hua zuo shan jia
 
 1. 摇身三卧枕 /yao shen san wo zhen
 2. 转身窝心捶 /zhuan shen wo xin chui
 3. 侧步三砸捶 /ce bu san za chui
 4. 马步冲天捶 /ma bu chong tian chui
 5. 转身双绝单叉 /zhuan shen shuang jue dan cha
 6. 起身拐肘 /qi shen guai zhou
 7. 转身双绝双分腿 /zhuan shen shuang jue shuang fen tui
 8. 起身双风贯耳 /qi shen shuang feng guan er
 9. 劈腿右斜形 /pi tui you xie xing
 10. 马步挎手兰 /ma bu kuai shou lan
 11. 恨脚海底炮 /heng jiao hai di pao
 12. 上步两捶 /shang bu liang chui
 13. 剪腿右斜形 /jian tui you xie xing
 14. 压手上穿捶 /ya shou shang chuang chui
 15. 转身双绝双分腿 /zhuan shen shuang jue shuang fen tui
 16. 起身双风贯耳 /qi shen shuang feng guan er
 17. 转身跃步单叉 /zhuan shen yue bu dan cha
 18. 起身冲天炮 /qi shen chong tian pao
 19. 束身下劈腿 /shu shen xia pi tui
 20. 起身五指朝凤 /qi shen wu zhi chao feng
 21. 转身云顶七星 /zhuan shen yun ding qi xing
 22. 坐山单鞭 /zuo shan dan bian
 23. 五花坐山架 /wu hua zuo shan jia

  第三趟

 1. 虚步三掏捶 /xu bu san yao chui
 2. 独立跨虎势 /du li kua hu shi
 3. 三打迎面捶 /san da yin mian chui
 4. 换步右斜形 /huan bu you xie xing
 5. 劈腿左斜形 /pi tui zuo xie xing
 6. 劈腿左拐肘 /pi tui zuo guai zhou
 7. 搬手一棰 /ban shou yi chui
 8. 束身请手 /shu shen qing shou
 9. 猛虎出洞 /meng hu chu dong
 10. 转身摘心捶 /zhuan shen zhai xin chui
 11. 束身夯地捶 /shu shen hang di chui
 12. 上步两捶 /shang bu liang chui
 13. 小鬼瞪腿 /xiao gui deng tui
 14. 上步顶心捶 /shang bu ding xin chui
 15. 束身虎抱头 /shu shen hu bao tou
 16. 老虎弹夷 /lao hu dang yi
 17. 饿虎扑食/e hu pu shi
 18. 束身双分腿 /shu shen shuang fen tui
 19. 起身双风贯耳 /qi shen shuang feng guan er
 20. 里劈左斜形 /li pi zuo xie xing
 21. 独立打虎势 /du li da hu shi
 22. 并步三捶 /bing bu san chui
 23. 退步云顶七星 /zhuan shen yun ding qi xing
 24. 坐山单鞭 /zuo shan dan bian
 25. 五花坐山架 /wu hua zuo shan jia
  收势 /shou shi

Exit