1- :

Yu bei shi -- ;

1.shuang bao quan -- ;

2.huai zhong bao yue -- ;

3.bai yun gai ding -- ;

4.shang bu tui zhang , ;

5.yuan hou shu shen -- ;

6.shang bu tui zhang -- , ;

7.zhuan lian ban shou , ;

8. shang bu tui zhang -- , ;

9.zhuan lian beng tui , ;

10.you wai bai lian ;

11.gong bu xie xing , ;

12.ya shou shu shen , ;

13.qi shen pi tui , ;

14.gong bu xie xing , ;

15.ma bu jue shou , ;

16.shi zi da zhang ju ;

17,18,19.yun ding chong quan ding bu qi xing , , , - ;

20.ma bu dan bian , ;

2- :

21.yuan hou shu shen -- ;

22.gong bu qiang shou , -;

23,24.bai lian hai di pao chong tian pao , , ;

25.xie zi gou wei ;

26.shi zi da zhang ju ;

27.jiu di tui zhang ;

28.tuo shou tui liang bu , ;

29.zhuang lian ban shou , ;

30.shang bu tui zhang , ;

31. zhuan lian beng tui , ;

32.shang bu cai jiao , ;

33.gong bu pan zhou , ;

34.ya shou shu shen , ; ( )

35.shang bu pi tui , ;

36.you pan zhou ;

37.ma bu jue shou , ;

38.shi zi da zhang ju ;

39,40. yun ding chong quan ding bu qi xing , , , - ;

41.ma bu dan bian , ;

3- :

42.yuan hou shu shen -- ; ( )

43.gong bu qiang shou , -;

44.shang bu cai jiao , ;

45.gong bu tui zhang , ;

46,47.zuo you tui zhang - ;

48.zuo cai jiao ;

49.gong bu tui zhang , ;

50,51.zuo you tui zhang - ;

52.jing ji du li ;

53.e hu pu shi ;

54.ji shou pao ;

55.hei hu tao xin ;

56.ce er pao ;

57.xia yin chui - - ;

58.yuan hou shu shen -- ;

59.gong bu tui zhang , ; ( )

60.you shou gai ding ;

61.ping xin pao ; ( )

62.wu hua zuo shan , ;

shou shi .

: http://shaolinwushu.narod.ru/forms.html