Cod: Chinese Simplified (GB2312)


小炮拳
Xiao pao quan

 

歌诀
 
少室正宗武艺花,/ shao shi zheng zhong wu yi hua
 
诸拳之王炮拳架,/ zhu quan zhi wang pao quan jia
 
一招一势冲天塌,/ yi zhao yi shi chong tian ta
 
手足身步卷风沙。/ shou zu shen bu juan feng sha
 
拳似发炮身如龙,/ quan si fa pao shen ru long
 
趋避神速妖皆怕。/ qu bi shen su yao jie pa
 

拳谱
 
青龙献爪追风炮 / qing long xian zhao zhui feng pao
 
猛虎扑食飞云炮 / meng hu pu shi fei yun pao
 
狮子张嘴开路炮 / shi zi zhang zui kai lu pao
 
白鹤亮翅链环炮 / bai he liang chi lian huan pao
 
金托滚背翻身炮 / jin tuo gun bei fan shen pao
 
猿猴摘桃括边炮 / yuan hou zhai tao kuo bian pao
 
梅鹿卧枕转身炮 / mei lu wo zhen zhuan shen pao
 
豹子翻山档头炮 / bao zi fan shan dang tou pao
 
白蛇吐芯地雷炮 / bai she tu xin di lei pao
 
鸿雁斜展冲天炮 / hong yan xie zhan chong tian pao
 
平心炮五花坐山 / ping xin pao wu hua zuo shan

Используется шрифт SimSun. Скачать шрифты можно на странице "Китайский язык".


Exit