~_ _ _ _ Prajnaparamitahrdayasutram || _ _ ~_ _ _ Om namo bhagavatya aryaprajnaparamitayai || _ _ _ . ~_ _ _ _ _. Aryavalokitec'varo bodhisattvo gambhiram prajnaparamitacarya caramano vyavalokayati sma ~ _ _. _ _ _ pancaskandhastamc'casvarupac'unyanpac'yati sma | _ _ _ _ _ _ Iha c'ariputra rupam c'unyata c'unyataiva rupam | _ _ . _ _ _ _ _ . _ Rupannaprthak c'unyata c'unyataya na prthagrupam | _ . _ _ _ _ _ _ _ Yadrupam sa c'unyata ya c'unyata tadevarupam | _ . ~_ . _ _ ~_ Evameva vedanasamjnasamskaravijnanam | _ _ _ _ ._ _ _ _ _ Iha c'ariputra sarvadharma: c'unyatalakc'ana anutpanna aniruddha amala avimala _ _ _ ._ anuna aparipurna: | _ _ _ _ . _ . _ . ~_ . _ ~_ Tasmacchariputra c'unyatayam na rupam na vedana na samjna na samskara na vijnanam | _. __ _ . Na cakc'u:c'rotraghranajihuakayamanamsi | _ .. _ Na rupac'abdagandharasasprastavyadharma: | _ _ ~_ _ Na cakc'urdhaturyavannamanovijnanadhatu: | _ _ _ . . _ . Na avidya na avidyakc'ayo yavannajaramaranam na jaramaranakc'ayo _ _ ~_ . _ _ _ na du:khasamudayanirodhamarga na jnanam na praptirnaprapti: | _ _ _ _ _ ~_ _ _ _ _ . Tasmacchariputrapraptitvadbodhisattvo prajnaparamitamac'ritya viharatyacittavarana: | _ . _ _ _ _ _ _ _. _ Cittavarananastitvadatrasto viparyasatikanto nishvanirvanaprapta: | _ _ ~_ _ _ _ Tryadhvavyavasthita: sarvabuddha: prajnaparamitamac'ritya _. . . _ anuttaram samyaksamboddhimabhisambuddha: | ~_ . ~_ _ _ _ _ _ Tasmajjnatavyam prajnaparamitamahamantro mahavidyamantro ~ _ anuttaramantro asamasamamantra: sarvadu:khaprac'amana: satyamamithyatvat | ~_ _ _ _ _ Prajnaparamitayamukto mantrastadyatha _ _ . _ _ Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha || _ _ ~_ _ _ . _ Ityaryaprajnaparamitahrdayam samaptam ||