Продолжение

罗汉行功

Luo han xing gong

 1. 霸王举鼎 /ba wang ju ding
 2. 怀中包月 /huai zhong bao yue
 3. 罗汉打虎势 /luo han da hu shi
 4. 古树盘根 /gu shu pan gen
 5. 金鸡独立 /jin ji du li
 6. 双龙出海 /shuang long chu hai
 7. 白蛇进洞 /bai she jin dong
 8. 开肘 /kai zhou
 9. 饿虎扑食 /e hu pu shi
 10. 莲花 /lian hua
 11. 蝎子尾 /xie zi wei
 12. 罗汉登退 /luo han deng tui
 13. 单拳推地 /dan quan tui di
 14. 易阴以阳 /yi yin yi yang
 15. 罗汉拜佛 /luo han bai fo
 16. 铁牛土 /tie niu tu
 17. 拉弓 /la gong
 18. 罗汉睡觉 /luo han shui jiao