Назад


易筋经

Канон изменений мышц и сухожилий / Yi jin jing

wei tuo xian chu zhai xing huan dou chu zhao liang chi dao zhuai jiu niu wei jiu gui ba ma dao san pan luo di qing long tan zhao wo hu pu shi da gong shi diao wei shi


 1. 韦驮献杵第一式 / Вэйто протягивает палицу /wei tuo xian chu di yi shi;

  立身期正直,环拱手当胸。
  气定神皆敛,心澄貌亦恭。
   

 2. 韦驮献杵第二式 / Вэйто протягивает палицу /wei tuo xian chu di er shi;

  足趾拄地,两手平开。
  心平气静,目瞪口呆。
   

 3. 韦驮献杵第三式 / Вэйто протягивает палицу /wei tuo xian chu di san shi;

  掌托天门目上视,足尖著地立身端。
  力周骽胁浑如植,咬紧牙关不放宽。
  舌可生津将腭抵,鼻能调息觉心安。
  两拳缓缓收回处,用力还将挟重看。
   

 4. 摘星换斗式 / срывать звезды /zhai xing huan dou shi;

  只手擎天掌覆头,更从掌内注双眸。
  鼻端吸气频调息,用力收回左右侔。
   

 5. 倒拽九牛尾式 / тянуть 9 быков за хвост /dao zhuai jiu niu wei shi;

  两骽后伸前屈,小腹运气空松。
  用力在于两膀,观拳须注双瞳。
   

 6. 出爪亮翅式 / выпустить когти, раскрыть крылья /chu zhao liang chi shi;

  挺身兼怒目,推手向当前。
  用力收回处,功须七次全。
   

 7. 九鬼拔马刀式 / 9 чертей вытаскивают саблю /jiu gui ba ma dao shi;

  侧首湾肱,抱顶及颈。
  自头收回,弗嫌力猛。
  左右相轮,身直气静。
   

 8. 三盘落地式 / опуститься на 3 уровня /san pan luo di shi;

  上腭坚撑舌,张眸意注牙。
  足开蹲似踞,手按猛如拏。
  两掌翻齐起,千斛重有加。
  瞪睛兼闭口,起立足无斜。
   

 9. 青龙探爪式 / молодой дракон выпускает когти /qing long tan zhao shi;

  青龙探爪,左从右出。
  修士效之,掌平气实。
  力周肩背,围收过膝。
  两目注平,息调心谧。
   

 10. 卧虎扑食式 / лежачий тигр бросается на пищу /wo hu pu shi shi;

  两足分蹲身似倾,屈伸左右骽相更。
  昂头胸作探前势,偃背腰还似砥平。
  鼻吸调元均出入,指尖著地赖支撑。
  降龙伏虎神仙事,学得真形也卫生。
   

 11. 打躬式 / бить в небесный барабан /da gong shi;

  两手齐持脑,垂腰至膝间。
  头惟探胯下,口更啮牙关。
  掩耳聪教塞,调元气自闲。
  舌尖还抵腭,力在肘双弯。
   

 12. 掉尾式 / бить поклоны, раскрыть хвост /diao wei shi.

  膝直膀伸,推手自地。瞪目昂头,凝神壹志。
  起而顿足,二十一次。左右伸肱,以七为志。
  更作坐功,盘膝垂眦。口注于心,息调于鼻。
  定静乃起,厥功维备。总考其法,图成十二。
  谁实贻诸,五代之季,达摩西来,传少林寺。
  有宋岳侯,更为鉴识,却病延年,功无与类。